راهنمای کاربری

دستبند گیره ای قابل تنظیم

دستبند های گیره ای اباکو به راحتی قابل تنظیم هستند. به سادگی همانطور که در تصویر نشان داده شده است یک پیچ گوشتی کوچک و یا ابزاری مشابه آن را درون گیره فرو کنید. گیره را بلند کرده و به موقعیت دلخواه منتقل کنید. اطمینان حاصل کنید که گیره در یکی از دندانه های پشت دستبند قرار گرفته باشد. گیره را در جایش چفت کنید. دستبندهای زنجیری را می توان در هر جایی که سرویس ساعت ارائه شود ، تنظیم کرد.

تنظیم ساعت و تاریخ

 1. دسته کوک را در حالت 2 قرار دهید.
 2. دسته کوک را بر خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا تاریخ را تنظیم کنید.
 3. دسته کوک را در حالت 3 قرار دهید و برای تنظیم عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار آن را بچرخانید.
 4. وقتی که دسته کوک به حالت اول برگشت، عقربه دوم شروع به حرکت می کند.
 5. اگر تاریخ بین ساعت 9 بعد از ظهر و 1 بامداد تنظیم شده باشد، تاریخ ممکن است روز بعد تغییر نکند.

1. تنظیم تاریخ

دسته کوک را در حالت سوم قرار دهید. عقربه را در جهت عقربه های ساعت برای تنظیم روز بچرخانید. عقربه ها باید در جهت عقربه های ساعت بچرخند و از عقربه ساعت شمار هر روز 24 ساعت پیشی بگیرند.

توجه: روز های هفته را با چرخاندن دسته کوک در جهت خلاف عقربه های ساعت تنظیم نکنید، زیرا ممکن است در این حالت تاریخ تغییر نکند.

*روز های هفته ممکن است بین ساعات 0:00 و 5:30 صبح و یا اندکی پس از آن تغییر کنند.

2. تنظیم ساعت

برای اطمینان از تنظیم دقیق ساعت، ابتدا عقربه دقیقه شمار را 5 دقیقه جلوتر از زمان مورد نظر تنظیم نمایید و سپس به عقب برگردانید (خلاف عقربه های ساعت) به زمان مورد نظر. زمانی که دسته کوک به حالت اولیه بازگردد، عقربه دوم شروع به حرکت می کند.
توجه: اطمینان حاصل کنید که ساعت های صبح و بعد از ظهر را به درستی تنظیم کرده اید. زمانی که روز تغییر می کند صبح (a.m.) می باشد.

3. تنظیم تاریخ (با عملکرد سریع)

دسته کوک را در حالت 2 قرار دهید و آن را در خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
توجه: تاریخ را در بین ساعات 9 شب و 00:30 تنظیم نکنید زیرا ممکن است تاریخ روز بعد به درستی تغییر نکند.

1. تنظیم ساعت

دسته کوک را در حالت 3 قرار دهید. عقربه ها را در جهت عقربه های ساعت برای تنظیم زمان بچرخانید. برای اطمینان از تنظیم دقیق زمان، ابتدا عقربه دقیقه شمار را به 5 دقیقه جلوتر از زمان مورد نظر بچرخانید و سپس به زمان مطلوب (خلاف عقربه های ساعت) برگردانید.
توجه: اطمینان حاصل کنید که قبل از تنظیم زمان، صبح و عصر را به درستی تنظیم کرده باشید. زمانی که روز تغییر می کند صبح (a.m.) می باشد. (روز در ساعات بین 0:00 و 5:30 صبح و یا اندکی پس از آن تغییر می کند). صبح و عصر را با عقربه 24 ساعته بررسی کنید.

2. تنظیم تاریخ (با عملکرد سریع)

دسته کوک را در حالت 2 قرار دهید و آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
توجه: تاریخ را در بین ساعات 9 شب و 00:30 تنظیم نکنید زیرا ممکن است تاریخ به درستی در روز بعد تغییر نکند.

تنظیم ساعت و تاریخ

 1. دسته کوک را در حالت 2 قرار دهید.
 2. دسته کوک را برای تنظیم تاریخ در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.*
 3. دسته کوک را در حالت 3 قرار دهید و برای تنظیم عقربه دقیقه شمار و ساعت شمار آن را بچرخانید.
 4. زمانی که دسته کوک به حالت 1 برگردد، عقربه دوم شروع به حرکت می کند.
  *اگر تاریخ در ساعات بین 9 شب و 1 بامداد تنظیم شود، تاریخ ممکن است در روز بعد تغییر نکند.

استفاده از کرنوگراف
این کرونوگراف قادر به اندازه گیری و نمایش زمان در 1/1 ثانیه متحد تا حداکثر 59 دقیقه و 59 ثانیه است.

 • دکمه A برای شروع و یا توقف ساعت فشار دهید.
 • دکمه B را برای راه اندازی مجدد کرنومتر به حالت اصلی فشار دهید.

راه اندازی مجدد ثانیه شمار (همچنین پس از تعویض باطری)
زمانی که عقربه دوم ثانیه شمار به حالت صفر برنگردد پس از تنظیم مجدد و یا تعویض باطری.

 • دسته کوک را در حالت 3 قرار دهید.
 • دکمه A را فشار دهید تا عقربه دوم ثانیه شمار در حالت صفر تنظیم شود.

عقربه ثانیه شمار می تواند به فشار دادن مستمر دکمه A به سرعت حرکت کند.

 • دسته کوک را به حالت 1 برگردانید.

نحوه تنظیم زمان

 1. زمانی که عقربه دوم در موقعیت ساعت 12 بود دسته کوک را در حالت 2 قرار دهید.
 2. دسته کوک را برای تنظیم ساعت و عقربه دقیقه شمار بچرخانید.
  • زمانی که عقربه دقیقه شمار را تنظیم می کنید، آن را به 4 یا 5 دقیقه جلوتر از زمان مورد نظر برده و سپس به زمان دقیق برگردانید.
 3. دسته کوک را به حالت 1 برگردانید.

*در ساعت های خورشیدی باطری را عوض نکنید زیرا ممکن است موجب صدمه به حرکت شود. ساعت های خورشیدی باید با قرار گرفتن در مقابل منبع نور شارژ شوند.

کوک کردن

ساعت کوک خودکار می تواند به صورت دستی نیز با چرخاندن دسته کوک در جهت عقربه های ساعت کوک شود. چندین بار در جهت عقربه های ساعت کوک کنید. به طور طبیعی شروع به حرکت خواهد کرد.

تنظیم ساعت

 1. دسته کوک را در حالت 2 قرار دهید.
 2. دسته کوک را بچرخانید تا ساعت و عقربه دقیقه شمار را تنظیم کنید.
 3. بعد از تنظیم ساعت، دسته کوک را به حالت اولیه برگردانید.
  *عقربه ساعت شمار (24 ساعته) مرتبط با ساعت مرکزی و عقربه دقیقه شمار حرکت می کند.

تنظیم تاریخ

 1. دسته کوک را در حالت یک قرار دهید.
 2. دسته کوک را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
  *اگر تاریخ بین ساعات 9 شب و 1 بامداد تنظیم شود، تاریخ ممکن است در روز بعد تغییر نکند.
 3. بعد از تنظیم تاریخ، دسته کوک را به حالت اولیه برگردانید.

تنظیم موقعیت عقربه های ساعت دوگانه

 • پس از تنظیم و یا تعویض باطری، قبل از تنظیم ساعت، بررسی کنید که عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار زمان دوگانه در موقعیت “0” ساعت 12 قرار داشته باشند.
  *اگر هرکدام از عقربه های ساعت شمار و یا دقیقه شمار ساعت دوگانه در موقعیت “0” قرار نداشتند، آن ها را با توجه به مراحل زیر مجددا راه اندازی کنید:
 1. دسته کوک را در موقعیت دوم قرار دهید.
 2. دکمه های A و B را همزمان فشار دهید و 2 ثانیه نگهدارید و سپس رها کنید.
  *عقربه دقیقه شمار ساعت دوگانه حرکت می کند و به موقعیتی که قرار داشت بازمیگردد.
 3. دکمه A و یا B را برای راه اندازی مجدد عقربه های ساعت دوگانه به موقعیت “0” فشار دهید.
  • دکمه A: عقربه ساعت شمار و عقربه دقیقه شمار ساعت دوگانه در خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت می کنند.
  • دکمه B: عقربه ساعت شمار و عقربه دقیقه شمار ساعت دوگانه در جهت عقربه های ساعت حرکت می کنند.
  • عقربه ساعت شمار ساعت دوگانه به طور متناوب با عقربه دقیقه شمار حرکت می کند.
  • عقربه ساعت شمار ساعت دوگانه و عقربه دقیقه شمار ساعت دوگانه، اگر دکمه های مربوطه فشرده نگه داشته شوند به سرعت حرکت می کنند.
 4. دسته کوک را به حالت اولیه برگردانید.

تنظیم ساعت محلی

 1. دسته کوک را زمانی که عقربه دوم در موقعیت ساعت 12 قرار دارد در حالت دوم قرار دهید.
 2. برای تنظیم عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار، دسته کوک را بچرخانید. (اطمینان حاصل کنید که عقربه 24 ساعته به درستی تنظیم شده باشد.)
 3. مطابق با سیگنال زمانی ، دسته کوک را به حالت عادی برگردانید.
 • عقربه 24 ساعته به صورت متناوب با عقربه ساعت شمار حرکت می کند.
 • زمانی که تاریخ تغییر می کند نیمه شب است. زمانی که عقربه ساعت شمار را تنظیم می کنید، اطمینان حاصل کنید که صبح و عصر با توجه به عقربه 24 ساعته به درستی تنظیم شده باشد.

تنظیم ساعت دوگانه

*زمانی که به کشور و یا منطقه ای می روید که منطقه زمانی متفاوتی دارد، عقربه ساعت شمار ساعت دوگانه را با توجه به آن منطقه تنظیم کنید.

تنظیم سریع ساعت دوگانه:

 1. دسته کوک در حالت نرمال.
 2. زمان را با فشار دادن دکمه A و یا B تنظیم کنید.
  • دکمه A: با هر بار فشار -1 ساعت
  • دکمه B: با هر بار فشار +1 ساعت

تنظیم دقیق ساعت دوگانه:

 1. دسته کوک را در حالت دوم قرار دهید زمانی که عقربه دوم در موقعیت ساعت 12 قرار دارد.
 2. زمان را با فشردن دکمه های A و یا B تنظیم کنید.
  • دکمه A: با هر بار فشردن -1 دقیقه
  • دکمه B: با هر بار فشردن +1 دقیقه
 3. مطابق با سیگنال زمانی ، دسته کوک را به حالت عادی برگردانید.

تنظیم تاریخ
*قبل از تنظیم تاریخ از تنظیم ساعت اطمینان حاصل کنید.

 1. دسته کوک را در حالت 1 قرار دهید.
 2. دسته کوک را تا زمان مشاهده تاریخ دقیق بچرخانید.
 3. دسته کوک را به حالت اولیه برگردانید.

*تاریخ را بین ساعات 9 شب و 1 بامداد تنظیم نکنید زیرا ممکن است تاریخ به درستی تغییر نکند. اگر ضروری است تا تاریخ را در این بازه زمانی تنظیم کنید ابتدا ساعت را به ساعتی خارج از این بازه تنظیم کرده و سپس تاریخ را تنظیم کرده و سپس به زمان دقیق تنظیم کنید.