ضمانت / تعمیرات

ساعت اباکو شما تحت ضمانت 2 ساله با شرایط و ضوابط این ضمانت قرار میگیرد. این ضمانت , معایب ناشی از مواد یا کارکرد معیوب , تحت شرایط عادی استفاده را پوشش می‌دهد .
این ضمانت‌نامه , فرسایش نرمال ، پارگی و استفاده از ساعت و همچنین خسارت ( از جمله خسارت با آب ) را در نتیجه مراقبت ضعیف یا حوادث پوشش نمی‌دهد .
در صورت نقص های تحت پوشش ضمانت ، ساعت اباکو شما تنها در مرکز خدمات ، تعمیر یا تعویض رایگان خواهد شد . این ضمانت‌نامه در صورت سرویس‌دهی یا تعمیر ساعت توسط هر فرد غیر مجاز به جز برای تنظیم بند حصیری(سوراخ های روی بند ) و یا تعویض بند ، باطل می‌شود .

اباکو ایران